پنج‌شنبه 21 آذر 1398

کاهش زادو ولد نشانگر بالا رفتن درک و فهم مردم است

عضو کميسيون اجتماعي مجلس با مثبت دانستن کاهش ميزان زاد و ولد در 19 استان کشور، تاکيد کرد: در شرايطي که 8ميليون بيکار در ايران وجود دارد نبايد به فکر افزايش جمعيت باشيم. قنبري در گفت وگو با خانه ملت، کاهش ميزان زاد و ولد را نشان از بالا رفتن درک و فهم مردم نسبت به اوضاع اقتصادي دانست وگفت:مردم مي دانند که اين دولت نيست که فرزندان آنها را تربيت و معيشت آنها را تامين مي کند، بلکه خود آنها بايد هزينه هاي تربيتي را پرداخت کنند. نماينده مردم ايلام، ايوان، مهران، شيروان و چرداول درمجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه مردم متوجه شدند که رفاه بيشتر در فرزند کمتر است اين تحول را مثبت دانست و گفت: دولت فکر مي کرد اگر براي هر فرد 50 تومان يارانه پرداخت شود و يا وعده دريافت يک ميليون تومان براي هر فرزند متولد شده به مردم بدهد آنها از پس معيشت فرزندان خود بر مي آيند،اما اين وعده ها و سياست هاي تشويقي جواب عکس داد. وي با بيان اينکه کاهش ميزان زاد و ولد اتفاق مثبتي است و نبايد در شرايط کنوني به دنبال افزيش جمعيت باشيم به سخن مقام معظم رهبري اشاره کرد و گفت : مقام معظم رهبري فرمودند کشور ما ظرفيت 150 ميليون جمعيت را دارد و برخي با درک نادرست اين سخن از آن سو» استفاده مي کنند. قنبري در تفسير خود از سخن رهبري، گفت: کشور ما اين ظرفيت را دارد که در صورت بالقوه شدن استعدادها و مديريت درست منابع کشور بتواند 150 ميليون جمعيت داشته باشد. عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس تصريح کرد: اما آيا اين استعدادهاي فعلي که در جامعه ما وجود دارد همه شکوفا شده است و آيا دولت با مديريتش توانسته براي جمعيت موجود امکان تحصيل، اشتغال و ازدواج را فراهم کند. قنبري تاکيد کرد: بايد ابتدا زندگي اين تعداد جمعيتي را که در کشور زندگي مي کنند، از نظر رفاه و بهداشت و درمان و تحصيل و اشتغال به يک سطح قابل قبولي رساند بعد به دنبال افزايش جمعيت بود. وي اظهار داشت: 8ميليون بيکار در کشور ثابت مي کند که ما حتي نمي توانيم امکانات کشور را براي 70 ميليون جمعيت به درستي مديريت کنيم چه برسد به 150 ميليون نفر،يعني ما جمعيت اضافي داريم، بنابراين در اين شرايط افزايش جمعيت مفهومي ندارد.
نظرات ارسال نظر