پنج‌شنبه 8 خرداد 1399

مقام اول اداره راه و ترابری استان ایلام در ارزشیابی عملکرد

کسب مقام اول توسط اداره کل راه و ترابری استان ایلام در ارزشیابی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری.
اداره کل راه و ترابری استان ایلام موفق شد مقام اول در ارزشیابی عملکرد بر اساس گزارش نظارتی پروژه های عمرانی سال 1386 از سوی معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را کسب کند.
در نامه ای که از سوی میرکتولی مشاور وزیر راه و ترابری و مدیر کل دفتر وزارتی ارسال شده ضمن بیان مطلب فوق این موفقیت به مدیریت و کارکنان اداره کل راه و ترابری استان ایلام تبریک گفته شده است.
نظرات ارسال نظر