درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

انتخاب شهریار ایلام ، به عنوان عضو هیئت رئیسه ی شورای عالی استانهای کشور

آقای شهریار بکری(نماینده ی استان ایلام در شورای عالی استانها) برای اولین در تاریخ استان به عنوان عضو هیئت رئیسه ی شورای عالی استانهای کشور انتخاب شد
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال