درد دلهای کاربران

نمایش همه موارد

کوبانی

حسین
مردمان ایلام چه خواب سنگینی دارند. دنیا دارد از همتبارانتان دفاع میکند شما هنوز در خوابید. کم کباب درست بکنید و حرفهای مفت بزنید. یه خورده انسانیت و همنوعدوستی را هم مطالعه نمایید
نظرات ارسال نظر

ایلام امروز؛ آرشیو دیجیتال ایلامیان

عمر سایت: 14سال